V oblasti správy nemovitostí poskytujeme komplexní služby. Při správě nemovitostí je nejdůležitější efektivita součinnosti našich rozpočtářů, účetních, techniků, realitního specialisty, stavebního technika, projektanta a úzká spolupráce s právním poradcem, což našim klientům umožňuje rychlé a kvalitní řešení veškerých povinností týkajících se jejich nemovitosti a zároveň případných oprav a rekonstrukcí, řešení právních otázek a plynulé obsazování uvolňovaných prostor.

Naší prioritou je neustálý kontakt s majiteli nemovitostí. 

Každé nemovitosti jsou přiděleni konkrétní zaměstnanci společnosti A.K.F. Správa nemovitostí, kteří za danou nemovitost odpovídají.

Jedná se o technika, který se stará o provozní údržbu nemovitosti. Technik, ve smluveném rozsahu, navštíví danou nemovitost a v případě zjištění technického nedostatku sjedná nápravu. Dále je k nemovitosti přidělena osoba zajišťující oblast účetnictví a ostatní administrativní činnosti, která také dohlíží na finanční situaci nemovitosti.

Výkaz o hospodaření nemovitosti vystavujeme 4x ročně. Veškeré dokumenty a doklady jsou kdykoli k nahlédnutí v naší kanceláři.

Ekonomické a administrativní služby
 • Příprava, zajištění a kontrola předpisu plateb spojených s užíváním/pronájmem bytových a nebytových jednotek (vedení a kontrola v elektronické podobě), kontrola úhrad těchto plateb, zadávání příkazů k platbě (zálohové a zúčtovací faktury dodavatelů služeb a oprav). 
 • Vedení účetnictví spojeného se správou objektu – zaúčtování předložených dokladů, vedení knihy dodavatelských faktur, vedení evidence majetku, předkládání přehledů o přijatých zálohách (nájemného) od nájemců jednotek, předkládání výkazu o účetním hospodářském výsledku, sestavení účetní závěrky, předkládání přehledu nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitosti (4x ročně) a 1x ročně předkládání rozvahy.
 • Příprava a provedení vyúčtování záloh zaplacených jednotlivými nájemníky. Po obdržení veškerých nutných podkladů (bude zpracováno v elektronické podobě)
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh vůči jednotlivým nájemníkům  
 • Příprava podkladů pro vymáhání dlužných plateb – vedení seznamu neplatičů, zasílání a předávání upomínek 
 • Vedení evidence nákladů na provoz objektu (opravy a údržba společných částí domu, služby spojené s provozem a správou, pojistné apod.), kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • Udržování aktuální evidence jednotek a všech jejich parametrů potřebných pro zpracování předpisů záloh, vyúčtování ročních nákladů apod.
 • Vedení aktuálního přehledu salda plateb vyúčtování, záloh a ostatních investičních akcí
 • Poradenská činnost při uzavírání smluv o dodávce energií a služeb (nebo jejich uzavírání)
Provozní a technické služby
 • Smluvní zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor objektu, úklid a údržba přilehlých chodníků, vnitrobloků a ostatních venkovních prostor
 • Smluvní zajištění údržby zelených ploch (zahradnické práce)
 • Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby pro všechna technická zařízení
 • Smluvní provádění revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a dalších platných technických a zákonných předpisů, sledování doby platnosti revizí a ostatních technických lhůt
 • Provádění technických prohlídek objektů (ve smluveném rozsahu)
 • Zajištění odstranění drobných závad objektu a jejich oprav
 • Sledování a evidence technické dokumentace objektu, bytových a nebytových jednotek a v případě zájmu zajištění její aktualizace v návaznosti na realizované opravy, úpravy, či zjištěné skutečnosti
 • Posuzování záměrů vlastníků v oblasti rekonstrukcí domu, bytových a nebytových jednotek (drobné opravy bez ohlášení stavebnímu úřadu, akce v režimu ohlášení stavebních úprav a režimu stavebního povolení) 
 • V případě zájmu provádění periodického hodnocení stavu nemovitosti, formulace koncepce údržby, oprav, případně investic. Příprava krátkodobých a střednědobých plánů oprav včetně odborného odhadu finančních nákladů. 
 • Smluvní zajištění dodávek služeb a energií (el. energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • Vyřizování stížností a podnětů od jednotlivých nájemníků a informování vlastníka o těchto stížnostech a podnětech
 • Zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • Archivace předané dokumentace nemovitosti po dobu správy
 • Označení nemovitosti údaji o správci a kontaktem na havarijní službu
 • Poradenská činnost při uzavírání pojistných smluv ke spravované nemovitosti, v případě žádosti výboru, jeho zastupování v případě pojistných událostí
Inženýrská činnost

Dle pokynů vlastníka poskytuje správce podporu při výběrových řízeních, shromažďování a předkládání nabídek pro investiční akce, a to v dohodnutém, písemně zpracovaném rozsahu

 1. Příprava zakázky (analýza a objasnění zakázky, specifikace podkladů, rozsah práce)
 2. Vypracování variantních studií, objasnění podstatných vazeb na okolí, předběžná jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi, předběžná vyjádření stavebního úřadu)
 3. Zajištění přípravy podkladů pro výběrové řízení
 4. Provedení výběrového řízení ve spolupráci s majitelem nemovitosti (odborná pomoc při posuzování a hodnocení nabídek, zajištění souvisejících administrativních činností)
 5. Zajištění prohlídek místa pro jednotlivé uchazeče
 6. Příprava smlouvy s vybraným uchazečem
 7. Spolupráce při provádění prací – zajištění dohledu
 8. Kontrola účtovaných cen
 9. Zajištění odborných a znaleckých posudků
 10. Spolupráce po dokončení stavby (zajištění kolaudačního řízení, odstranění vad a nedodělků, vyhodnocení stavby)
Realitní činnost

Zajištění pronájmu i prodeje volných bytových či nebytových prostor, případně také vyjednání bankovního financování.

Právní servis

Pomoc při zakládání společenství vlastníků

 • vypracování stanov
 • rozeslání pozvánek
 • zajištění účasti notáře
 • vypracování návrhu výše plateb do fondu oprav a zálohových plateb
 • založení bankovního účtu

 

Přijetí, popřípadě převzetí funkce předsedy společenství vlastníků.

V případě potřeby zajištění právního poradenství v oblasti nemovitostí zkušenými právními zástupci

Účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na dalších jednání na podkladě výzvy výboru SVJ, či kontrolní komise.

Na základě výzvy výboru SVJ správce poskytuje podporu při přípravě shromáždění, kontroluje účastníky dle evidence vlastníků, zajišťuje přípravu a zpracování hlasování, zajišťuje zápis ze shromáždění.