Ekonomické a administrativní služby

 1. Příprava, zajištění a kontrola předpisu plateb spojených
  s vlastnictvím a užíváním bytových a nebytových jednotek (vedení a
  kontrola v elektronické podobě), kontrola úhrad těchto plateb
 2. Vedení podvojného účetnictví spojeného se správou objektu
  • vedení účetnictví, zaúčtování předložených dokladů, vedení
   knihy dodavatelských faktur, vedení evidence majetku, předkládání
   přehledů o přijatých zálohách od vlastníků jednotek, předkládání
   výkazu o účetním hospodářském výsledku, sestavení účetní závěrky,
   běžné účetn���� poradenství a vysvětlení použitých postupů,
   předkládání přehledu nákladů spojených s provozem a údržbou
   nemovitosti formou pravidelné uzávěrky (4× ročně) a 1× ročně
   předkládání rozvahy
 3. Zpracov��ní mzdové agendy
  • Zpracování mzdové agendy
  • Evidence zaměstnanců
  • Přihlášení zaměstnanců k odvodu zdravotn������������������ho a sociálních
   pojištění
  • Výplata mezd
 4. Vedení pokladní knihy
 5. Příprava a provedení vyúčtování záloh zaplacených jednotlivými
  vlastníky a to v zákonných lhůtách (bude zpracováno v elektronické
  podobě)
 6. Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh
  vůči jednotlivým členům společenství
 7. Vymáhání dlužných plateb – vedení seznamu neplatičů, zasílání
  a předávání upomínek, příprava platebních rozkazů a příprava
  podkladů pro soudní nebo mimosoudní vymáhání
 8. Vedení evidence nákladů na provoz objektu (opravy a údržba společných
  částí domu, služby spojené s provozem a správou, pojistné apod.),
  kontrola a úhrada dodavatelských fak­tur
 9. Poskytování informačního servisu k podávání daňových přiznání
  vlastníků
 10. Zpracování daňového přiznání, jeho podání za Společenství.
  Shromažďování podkladů k daňovým přiznáním vztahujícím se
  k spravovanému domu a pozemku. Jedná se zejména o daň z příjmu, DPH,
  daň z nemovitosti týkající se spole��ně vlastněných částí domu a
  pozemku, včetně jednotek označovaných jako garážová st��ní a sklepy
  v objektu
 11. V��asné předkládání platebních příkazů na úhradu daní,
  k jejichž úhradě je majitel nemovitosti povinen
 12. Udržování aktuální evidence jednotek a všech jejich parametrů
  potřebných pro zpracování předpisů záloh, vyúčtování ročních
  nákladů apod.
 13. Vedení aktuálního přehledu salda plateb vyúčtování, záloh a
  ostatních investičních akcí
 14. Udržování a aktualizace informativních nástěnek umístěných ve
  společných částech objektu
 15. Poradenská činnost při uzavírání smluv o dodávce energií a služeb
  (nebo jejich uzavírání)
 16. Poradenská činnost při uzavírání pojistných smluv ke spravované
  nemovitosti, v případě žádosti výboru, jeho zastupování v případě
  pojistných událostí.
 17. Evidence pojistných událostí, zajištění odstranění pojistných
  událostí
 18. Účast správce na shromáždění vlastník������ jednotek –
  1× ročně
Zpět nahoru